سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی

نام و نام خانوادگی: دکتر سعید رشیدی

رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : rashidi.saeid@srbiau.ac.ir