اداره امور دانشجویی

 


اصغر دولت آبادی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

سمت: رئیس اداره امور دانشجویی

ارتباط با امور مشمولین
: mashmoolin@srbiau.ac.ir

ارتباط با امور نقل و انتقالات : enteghal
@srbiau.ac.ir

آئین نامه نقل و انتقالات دانشجویان

سوالات متداول امور مشمولین

اهم مقررات مشمولین

آئین نامه کار دانشجویی

آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه

الحاقیه انتخاب دانشجویان نمونه