مدیر کل امور دانشجویی

 
دکتر یونس فرهمند

سمت : مدیر کل امور دانشجویی

رشته تحصیلی : تاریخ و تمدن ملل اسلامی

مرتبه علمی : استادیار