مدیر کل امور دانشجویی

 

سرپرست اداره کل امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی: دکتر جواد رزمی

 

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی- پروکاریوت های عوامل بیمارگر گیاهی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک: javadrazmi@srbiau.ac.ir 

 

درباره مدیر کل امور دانشجویی