مدیر کل امور فرهنگی


 

دکتر محمد قهدریجانی
 
سمت: مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی
 
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
 
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت انرژی
 
مرتبه علمی: استادیار