اداره امور پژوهش های فرهنگی

 

 

موسی الرضا طالبی

 

 

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس فلسفه اسلامی، دانشجوی دکتری عرفان اسلامی


سمت: رئیس اداره امور پژوهش های فرهنگی

 

 

 

شرح وظایف

 

 

 

۱- برنامه ریزی جهت برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها و کنگره ها و جشنواره های موضوعی دانشگاهی در حوزه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

۲- برنامه ریزی محتوای بازدیدها و اردوهای فرهنگی واجتماعی

۳- برنامه ریزی در جهت استفاده از متخصصین دانشگاهی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

۴- جمع آوری، بررسی و آماده سازی طرح نامه های فرهنگی جهت ارائه به شورای فرهنگی واحد

۵- پیگیری اجرای مصوبات شورای فرهنگی واحد

۶- پیشنهاد برنامه به شورای فرهنگی دانشکده ها

۷- تولیدات فرهنگی و اجتماعی (کتاب، بروشور، نرم افزار و...)

۸- استخراج طرح های پژوهشی فرهنگی و اجتماعی و ارائه آن به معاونت پژوهشی

۹- نیاز سنجی فرهنگی و اجتماعی

۱۰- نظرسنجی برنامه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و تحلیل آن

۱۱- نیازسنجی، برنامه ریزی و تشکیل دوره های آموزشی مورد نیاز دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی در حوزه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

۱۲- برگزاری کارگاه های آموزشی بر اساس مصوبات و سیاست های معاونت دانشجویی و فرهنگی

۱۳- همکاری با سایر قسمت ها جهت انجام شایسته تر امور فرهنگی و اجتماعی

۱۴- انجام امور محوله از طرف معاونت دانشجویی و فرهنگی


شیوه دریافت طرحنامه ها

۱- ماهانه: ارسال فایل طرح نامه ها حداکثر تا هفدهم هر ماه بر اساس فرم مخصوص (دانلود فرم)

۲- فصلی: ارائه طرح های سه ماهه:

۳۰ بهمن (سه ماهه اول سال)

۳۰ اردیبهشت (سه ماهه دوم سال)

۳۰ مرداد (سه ماهه سوم سال)

۳۰ آبان (سه ماهه چهارم سال)

 

کلیه طرح ها پس از تصویب در شورای فرهنگی دانشکده توسط رئیس اداره دانشجویی و فرهنگی به اداره امور پژوهش های فرهنگی ارسال گردد.