اداره امور پژوهش های فرهنگی

 

نام ونام خانوادگی: بتول غلامی

رشته تحصیلی: علوم قرآن وحدیث

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد (دانشجوی مقطع دکتری)

پست سازمانی: رئیس اداره امور پژوهش های فرهنگی

 

آدرس: مسجد امام علی (ع)

شماره تماس: 44861820

 

شرح وظایف اداره برنامه ریزی و پژوهش های فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی

 

الف: برنامه ریزی

 1. برنامه ریزی همایش علمی و پژوهشی با موضوع فرهنگی و اجتماعی.
 2. ابلاغ سیاستهای کلان معاونت فرهنگی دانشگاه و بخش نامه های فرهنگی، شیوه نامه هاو...
 3. برنامه ریزی محتوایی جهت ارتقاء کیفیت اردوها و تهیه بانک در خصوص صاحب نظران درحوزه های فرهنگی.
 4. پیشنهاد، پیگیری و همکاری در برگزاری کارگاه ها، کرسی های آزاد اندیشی، نظریه پردازی و ترویجی و دوره های آموزشی مورد نیاز دانشجویان، استادان و کارکنان در حوزه های فرهنگی و اجتماعی با هماهنگی مراجع ذیربط.

ب: پژوهش

 1. نیاز سنجی برنامه فرهنگی و اجتماعی.
 2. نظر سنجی برنامه های فرهنگی و اجتماعی و تحلیل آن.
 3. بررسی و پیشنهاد طرح های پژوهشی و ارائه آن به مراجع ذیربط جهت اجراء.
 4. نظارت و ارزیابی تول یدات فرهنگی (کتاب، بروشور، نرم افزار و....) و اجرای مسابقات کتابخوانی.
 5. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد فرهنگی به صورت دوره ای.

ج: شورای فرهنگی

 1. جمع آوری، پیشنهاد، بررسی و آماده سازی طرح نامه های فرهنگی جهت ارائه به شورای فرهنگی و موازنه بودجه بندی.
 2. تهیه دستور کار، زمان بندی و تنظیم نهایی صورت جلسات شورای فرهنگی.

د: اجرای بخشنامه های ابلاغی و انجام سایر امور محوله از طرف معاونت دانشجویی و فرهنگی و اداره کل فرهنگی و اجتماعی

ه: کمیسیون ماده ۱

 1. بررسی پرونده های اعضای هیات علمی متقاضی
 2. تهیه دستور کارو برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۱