کرسی های آزاد اندیشی

 آیین نامه اجرای کرسی های آزاد اندیشی

تعریف کرسی آزاد اندیشی

کرسی آزاد اندیشی نشستی است که در آن به صورت آزاد نظامند، محترمانه،عقلانی، منطقی و شجاعانه ،در یکی از قالب های مندرج در ذیل ، در باب موضوعی معین و از پیش اعلام شده، به اظهار نظر ، پرسش و پاسخ عمیق، گفتگو ، تبادل و تضارب آراء، همراه با استدلال و ارائه مستندات پرداخته میشود.

قالب ها:

کرسی های آزاد اندیشی ، در یکی از قالب های زیر قابل اجراء است:

1-کرسی مناظره

2- کرسی نقد و نظر

3- کرسی پرسش و پاسخ به شبهات

اهداف:

1- ایجاد محیط مطلوب برای بیان آزادانه و ناصحانه اندیشه ها در دانشگاهها با توجه به تقویت مولف های وحدت ، امنیت ملی و ارزش های اسلامی

2- تضارب آراء و حاکم شدن فضای عقلانی و علمی با رعایت اخلاق اسلامی و منطق گفتگو.

3-   ایجاد فرصت قانونی ، امن و عادلانه برای طرح آراء و تقویت روحیه حقیقت جویی، قانون گرایی، آزادگی، خود اتکایی فکری و رشد فرهنگ نقد پذیری در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

4-  تشویق دانشگاهیان به مطالعه و تفکر خلاق در راستای بصیرت افزایی و رفع ابهامات و پاسخ گویی به شبهات گوناگون

5-  ایجاد بستر علمی و فرهنگی مناسب برای تشویق وزمینه سازی فرایند تولید علم و نظریه پردازی


سیاست گذاری و نظارت:

سیاست گذاری و نظارت کلان برحسن انجام کرسی های آزاد اندیشی در دستگاههای تابعه بر عهده «شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی» می باشد


هیات مرکزی کرسی ها

هیات مرکزی کرسی های آزاد اندیشی در دستگاههای عالی آموزشی کشور «هیات مرکزی نظارت بر فعالیت های تشکل های اسلامی» دستگاه مربوطه است .


هیات نظارت موسسه

هیان نظارت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، هیات نظارت بر فعالیتهای تشکلهای اسلامی است و دبیرخانه هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه وظیفه پیگیری امور اجرایی آنرا بر عهده خواهد داشت.

 

 

فرایند برگزاری:

1-      هر یک از مجموعه ها و اشخاص زیر « منوط به نداشتن حکم انضباطی از مراجع زیر ربط» می تواند درخواست برگزاری کرسی را به هیات  ناظر ارائه نماییند.

الف: هرکدام از تشکل های اسلامی دانشگاهیان «دانشجویی و استادی »، گروه های علمی و آموزشی ، انجمن های علمی ، کانون های فرهنگی و شوراهای صنفی

ب:حداقل 3 نفر از دانشجویان

ج:هریک از اعضای هیات علمی

تبصره: هرکدام از شخصیتهای حقوقی مورد اشاره در بند الف صرفا در حیطه موضوعات تخصصی و زمینه های فعالیت مطرح در اساس نامه و آیین نامه مصوب می تواند درخواست برگزاری کرسی نماییند.

2-   متقاضی برگزاری کرسی های مناظره مکلف است در درخواست خود مجری کارشناس ، نفر یا نفرات موافق و مخالف با موضوع را معرفی و به هیات نظارت پیشنهاد نماید. در صورت عدم معرفی مخالف، دبیرخانه هیات موضوع مناظره پیشنهادی را به اطلاع عموم دانشجویان رسانده ودر صورت اعلام آمادگی سایر دانشجویان و تشکل ها بعنوان مخالف، هیات نظارت بعد از بررسی های لازم به صدور مجوز اقدام می نماید.

3-   هیات نظارت مکلف است ظرف مدت 7 روز کاری از تاریخ دریافت تقاضا ، نسبت به تشکیل جلسه و اعلام نظر رسمی و کتبی در مورد درخواست برگزاری کرسی اقدام نماید.

4-   چنانچه متقاضی نسبت به رای هیات نظارت اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رای ، به صورت مکتوب به هیات نظارت ارئه دهد.هیات نظارت مکلف است در اولین جلسه شورا ، موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را به متقاضی ارائه دهد.

تبصره: کرسی های نقد و نظر و کرسی های پرسش و پاسخ به صورت تخصصی برگزار میشود. نحوه برگزاری کرسی های مناظره دانشجویی منوط به نظر هیات نظارت می باشد.

5-   مجری کارشناس: لازم است برگزارکننده کرسی یک نفر مجری کارشناس با ویژگی های احاطه علمی نسبت به موضوع کرسی و دارای توانایی لازم در مدیریت جلسه جهت تایید به هیات نظارت معرفی نماید. معرفی طرفین مناظره، اعلام ضوابط اخلاقی در ارایه دیدگاه ها ، رعایت تقسیم بندی عادلانه وقت جلسه و مراقبت از خارج نشدن مباحث از موضوع تعیین شده و ارائه تذکرات لازم در این خصوص از جمله وظایف مجری می باشد.


ایجاد زمینه و ظرفیت برای برگزاری موفق کرسی های آزاداندیشی

برگزاری و ارائه نظرات در کرسی های آزاداندیشی در چارچوب مقررات دانشگاه و آیین نامه مربوطه ، منوط به تشخیص هیات برگزاری کرسی در دانشگاه می باشد و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از دانشگاه امکان هیچ گونه اعمال نظر و یا دخالت در برگزاری یا عدم برگزاری آن نخواهد داشت.

تبصره1: انعکاس کلیه مطالب کرسی ها در نشریات و رسانه های عمومی ، در چارچوب قوانین مطبوعات کشور می باشد.

تبصره 2: هیات برگزاری کرسی در موارد خاص می تواند انعکاس مفاد و محتوای کرسی ها در نشریات و رسانه های رسمی کشور را ممنوع نماید.

 

رییس دانشگاه و موسسه مکلف است نسبت به اعمال امتیاز مناسب ارتقاء اعضای هیات علمی فعال در برگزاری مطلوب کرسی های آزا اندیشی اقدام نماید. 

 آیین نامه اجرای کرسی های آزاد اندیشی

اداره برنامه ریزی وپژوهش های فرهنگی