اردوهای دانشجویی

 

اردوهای زیارتی سیاحتی معاونت دانشجویی و فرهنگی (اردیبهشت ۱۳۹۶)

محل ثبت نام

مهلت ثبت نام

تعداد نفرات

 

زمان برگزاری

محل اردو

ظرفیت

جنسیت

ساختمان علوم پایه اتاق ۱۰۷ تلفن ۴۴۸۶۶۰۷۰

۱۰/۲/۹۶ لغایت ۱۵/۲/۹۶

۳۰

خواهر

یکشنبه ۱۷/۲/۹۶

بازدید از کاخ سعدآباد

اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

۱۲/۲/۹۶ لغایت ۱۷/۲/۹۶

۳۸

برادر

سه شنبه ۱۹/۲/۹۶

باغ موزه گیاه شناسی

ساختمان علوم پایه اتاق ۱۰۷ تلفن ۴۴۸۶۶۰۷۰

۱۰//۹۶ لغایت ۱۸/۲/۹۶

۳۳

خواهر

پنج شنبه ۲۱/۲/۹۶

زیارتی قم - جمکران

اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

۱۰/۲/۹۶ لغایت ۲۲/۲/۹۶

۳۳

خواهر

دوشنبه ۲۵/۲/۹۶

گلابگیری کاشان

ساختمان علوم پایه اتاق ۱۰۷ تلفن ۴۴۸۶۶۰۷۰

۱۰/۲/۹۶ لغایت ۲۳/۲/۹۶

۳۳

خواهر

۲۷/۲/۹۶ الی ۲۸/۲/۹۶

 

بازدید از مجموعه آیت ا... بهجت
(فومن، قلعه رودخان)

اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی

۱۰/۲/۹۶ لغایت ۲۳/۲/۹۶

۳۳

برادر

پنج شنبه ۲۸/۲/۹۶

گلابگیری کاشان

اداره امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

۲۰/۲/۹۶ لغایت ۱/۳/۹۶

۳۸

کارکنان

پنج شنبه ۴/۳/۹۶

غار کتله خور

ساختمان علوم پایه اتاق ۱۰۷ تلفن ۴۴۸۶۶۰۷۰

۲۰/۲/۹۶ لغایت ۳۰/۲/۹۶

۳۳

خواهر

پنج شنبه ۲/۳/۹۶

زیارتی و سیاحتی قم

(بازدید از خانه ملاصدرا)