معرفی نشریات

نشریه "نهارستان"، شماره 2، بیستم آذر ماه  1399 دریافت (تاریخ بارگذاری: 22 بهمن 1399- حجم فایل: 1.09 مگا بایت- نوع فایل: Pdf)


مجله سیاسی ـ اجتماعی "تلاطم دوران"، شماره 2، یکم بهمن ماه  1399 دریافت (تاریخ بارگذاری: 22 بهمن 1399- حجم فایل: 7.36 مگا بایت- نوع فایل: Pdf)


مجله سیاسی ـ اجتماعی "تلاطم دوران"، شماره 1، یکم دی ماه  1399 دریافت (تاریخ بارگذاری: 22 بهمن 1399- حجم فایل: 6.00 مگا بایت- نوع فایل: Pdf)


دو ماهنامه علمی، اجتماعی، فرهنگی، انتقادی "نقطه سر خط"، چاپ سوم، سال اول، پاییز 1399 دریافت (تاریخ بارگذاری: 22 بهمن 1399- حجم فایل: 28.6 مگا بایت- نوع فایل: Pdf)


"Talatom Doran" socio - political magazine. Number 2, Wednes20st, January 2021. دریافت (تاریخ بارگذاری: 22 بهمن 1399- حجم فایل: 8.22 مگا بایت- نوع فایل: Pdf)


"Talatom Doran" socio - political magazine Number 1, Monday21st, December 2020. دریافت (تاریخ بارگذاری: 22 بهمن 1399- حجم فایل: 6.18 مگا بایت- نوع فایل: Pdf)


نشریه علمی - میان رشته ای حقوق "فرداد"، شماره 5، آذر ماه 1399 دریافت (تاریخ بارگذاری: 22 بهمن 1399- حجم فایل: 19.3 مگا بایت- نوع فایل: Pdf)


نشریه علمی - میان رشته ای حقوق "فرداد"، شماره 4، آذر ماه 1399 دریافت (تاریخ بارگذاری: 22 بهمن 1399- حجم فایل: 13.2 مگا بایت- نوع فایل: Pdf)


نشریه علمی - میان رشته ای حقوق "فرداد"، شماره 3، مهر ماه 1399 دریافت (تاریخ بارگذاری: 22 بهمن 1399- حجم فایل: 24.9 مگا بایت- نوع فایل: Pdf)


نشریه علمی - میان رشته ای حقوق "فرداد"، شماره 2، شهریور ماه 1399 دریافت (تاریخ بارگذاری: 22 بهمن 1399- حجم فایل: 9.60 مگا بایت- نوع فایل: Pdf)


نشریه علمی - میان رشته ای حقوق "فرداد"، شماره 1، مرداد ماه 1399 دریافت (تاریخ بارگذاری: 21 بهمن 1399- حجم فایل: 22.8 مگا بایت- نوع فایل: Pdf)


دو ماهنامه علمی، اجتماعی، فرهنگی، انتقادی "نقطه سر خط"، چاپ دوم، سال اول، پاییز 1399 دریافت (تاریخ بارگذاری: 5 بهمن 1399- حجم فایل: 8.83 مگا بایت- نوع فایل: Pdf)


نشریه علمی و فرهنگی دانشجویی "مهندسی پزشکی" دریافت (تاریخ بارگذاری: 3 بهمن 1399)


دو ماهنامه علمی، دانشجویی "انرژیولوژی"، شماره 2، پاییز 1399 دریافت (تاریخ بارگذاری: 3 بهمن 1399- حجم فایل: 5.31 مگا بایت- نوع فایل: Pdf)


دو ماهنامه علمی، تخصصی "انرژیولوژی"، شماره 1، تابستان 1398 دریافت (تاریخ بارگذاری: 3 بهمن 1399- حجم فایل: 412 کیلو بایت- نوع فایل: Pdf)


دو ماهنامه علمی، اجتماعی، فرهنگی، انتقادی "نقطه سر خط"، چاپ اول، سال اول، مرداد 1399 دریافت (تاریخ بارگذاری: 17 شهریور 1399- حجم فایل: 21.33 مگا بایت- نوع فایل: Pdf)


فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی


طراحی نوین


مطالعات سیاسی بین المللی


دنیای زیست شناسی


تسلا


تسلا


لینه


صنعت برتر


صدای دانشجو


دریچه


مطا


مطالعات سیاست گذاری عمومی


اوج


رستاک


غذای حلال


626


عصر تصنعی


مصباح الهدی